22.března 2019

Nastavíme počítač pro ePortál ČSSZ

Služby pro ePortál ČSSZ


 

Zabezpečujeme pravidelné měsíční odesílání přehledů na ČSSZ.

 

Registrace a podpora:

Pro správnou funkčnost eportálu ČSSZ je nutné splnit několik základních kroků. Naše služba nespočívá jenom ve vydání certifikátu pro ČSSZ a nastavení počítače, ale i možnost pravidelného, případně adhoc odesílání výkazů. Poskytujeme technickou podporu při nastavení komunikace s ČSSZ a vydávání a prodlužování e-podpisu..


Vstup na podání

 

 

 

 

 

 

Služba elektronického podání formulářů ČSSZ:

 


Přehled o výši pojistného  (PVPOJ) 

Zaměstnavatel je ke dni splatnosti pojistného,  od 1. do 20. dne, povinen OSSZ předložit formulář PVPOJ„ Samostatně se vykazuje úhrn vyměřovacích základů a pojistného u zaměstnanců bez účasti na důchodovém spoření (6,5 %) a samostatně u zaměstnanců s účastí na důchodovém spoření (3,5%). Zároveň se samostatně vykazuje úhrn vyměřovacích základů všech zaměstnanců a pojistné ve výši 25 % (popř. 26 %), které je povinen platit zaměstnavatel.

 

Evidenční list důchodového pojištění (ELDP)

(ELDP) slouží k plnění povinnosti zaměstnavatele v důchodovém pojištění. Vykazuje se především doba důchodového pojištění zaměstnance a jeho vyměřovací základ za daný kalendářní rok. Zaměstnavatel je povinen ČSSZ předložit ELDP ve stanovených lhůtách, zpravidla vždy do 30. 5. následujícího kalendářního roku.

 

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Oznámení ONZ se podává ve lhůtě do 8 dnů od nástupu do zaměstnání či jeho skončení. V případě zaměstnání malého rozsahu a zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce oznamuje zaměstnavatel den nástupu do zaměstnání do 20. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci vznikla účast na pojištění. Skončení zaměstnání se oznamuje do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy k ukončení došlo. Zaměstnavatelé mají povinnost písemnou formou oznámit příslušné OSSZ změny údajů týkajících se zaměstnance, které byly uvedeny na „Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání“, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy byla změna zjištěna.

 

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Zaměstnavatel předkládá NEMPRI současně s žádostí zaměstnance o dávku, kterou zaměstnanec uplatňuje nárok na dávku nemocenského pojištění nahrazující mzdu (tj. s rozhodnutím o dočasné pracovní neschopnosti, žádostí o ošetřovné, žádostí o peněžitou pomoc v mateřství, žádostí o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství).

Tato povinnost vyplývá z ustanovení zákona o nemocenském pojištění (§ 97 zákona č. 187/2006 Sb.). Zaměstnavatel je povinen přijímat žádosti svých zaměstnanců o dávky nemocenského pojištění a další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu. Tyto dokumenty je povinen spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek neprodleně předat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Je-li u zaměstnance nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, je zaměstnavatel povinen předat OSSZ rovněž podklady potřebné pro provádění srážek z dávek nemocenského pojištění (tj. kopii usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, sdělení pořadí pohledávek, sdělení výše dosud provedených srážek a sdělení, jaká část základní částky nemá být OSSZ sražena).