14.listopadu 2019

Školení BOZP a PO

Služby BOZP a PO


Zabezpečujeme preventivní a poradenskou činnost v oblasti BOZP a PO po celé ČR.
Účast při kontrolách státních orgánů – Krajské hygenické stanice, Hasičského záchranného sboru,  Oblastní inspekce práce.

 

Zákon č. 262/2006 Sb. § 108 odst. 5

Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat.

 

Povinnost BOZP prověrek mají všichni zaměstnavatelé.

U právnických osob dle zákona č. 251/2005 Sb. - zákon o inspekci práce jsou stanoveny výše pokut u deliktů jak pro PO a tak pro FO - výše pokut jsou od 300 tisíc Kč do 2 milionů Kč.

 

Přestupky a správní delikty na úseku bezpečnosti práce

Paragrafové znění: zde

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • Zpracování dokumentace v rozsahu stanoveném právními předpisy
 • Školení vedoucích, řadových, cizích zaměstnanců
 • Kategorizace prací
 • Vyhledávání a vyhodnocení rizik
 • Pracovní úrazy
 • Zpracování plánu revizí, kontrol a čištění strojů a zařízení
 • Roční prověrky BOZP

 

 Požární ochrana - PO

 • zpracování dokumentace PO
 • začlenění provozovaných činností z hlediska požárního nebezpečí
 • začlenění provozovaných činností je nutné provést i u objektů, kde jsou PO a PFO v nájmu!
 • školení o požární ochraně vedoucích a řadových zaměstnanců
 • odborná příprava členů preventivních požárních hlídek
 • odborná příprava preventistů požární ochrany


Zabezpečujeme preventivní a poradenskou činnost v oblasti BOZP a PO po celé ČR. 
Účast při kontrolách státních orgánů – Krajské hygenické stanice, Hasičského záchranného sboru,  Oblastní inspekce práce


Objednávka, ceny a další informace:

Při vypracování zpráv i provádění školení musíme vždy navštívit pracoviště osobně, abychom zjistily aktuální  stav a náležitosti k zajištění  výkonu.

Jsme dále schopni dodat veškeré produkty jako jsou provozní deníky, bezpečnostní tabulky, výstražné cedulky, hasicí přístroje, požární knihy, pro systém BOZP a PO.